EĞİTİM ĞRETİM
  KURAN-I KERIM MEALİ
 

KURAN-I KERİM MEALİ

  

S.No

 Sure Adı

S.No

 Sure Adı

S.No

 Sure Adı

S.No

 Sure Adı
1  Fatiha 30  Rum 59  Haşr 88  Ğaşiye
2  Bakara 31  Lokman 60  Mümtehine 89  Fecr
3  Al-i İmran 32  Secde 61  Saff 90  Beled
4  Nisa 33  Ahzab 62  Cuma 91  Şems
5  Maide 34  Sebe 63  Münafikun 92  Leyl
6  En'am 35  Fatır 64  Teğabün 93  Duha
7  A'raf 36  Yasin 65  Talak 94  İnşirah
8  Enfal 37  Saffat 66  Tahrim 95  Tin
9  Tevbe 38  Sad 67  Mülk 96  Alak
10  Yunus 39  Zümer 68  Kalem 97  Kadir
11  Hud 40  Mü'min 69  Hakka 98  Beyyine
12  Yusuf 41  Fussilet 70  Mearic 99  Zilzal
13  Ra'd 42  Şura 71  Nuh 100  Adiyat
14  İbrahim 43  Zuhruf 72  Cin 101  Kari'a
15  Hicr 44  Duhan 73  Müzzemmil 102  Tekasür
16  Nahl 45  Casiye 74  Müddessir 103  Asr
17  İsra 46  Ahkaf 75  Kıyame 104  Hümeze
18  Kehf 47  Muhammed 76  İnsan 105  Fil
19  Meryem 48  Fetih 77  Mürselat 106  Kureyş
20  Taha 49  Hucurat 78  Nebe 107  Ma'un
21  Enbiya 50  Kaf 79  Naziat 108  Kevser
22  Hac 51  Zariyat 80  Abese 109  Kafirun
23  Mü'minun 52  Tur 81  Tekvir 110  Nasr
24  Nur 53  Necm 82  İnfitar 111  Tebbet
25  Furkan 54  Kamer 83  Mutaffifin 112  İhlas
26  Şuara 55  Rahman 84  İnşikak 113  Felak
27  Neml 56  Vakıa 85  Büruc 114  Nas
28  Kasas 57  Hadid 86  Tarık  
29  Ankebut 58  Mücadele 87  A'la

 

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=